Jump to content

Recommended Posts

REGULAMIN FORUM

 

I. Postanowienia wstępne.

 

1. Usługa Forum (dalej „Usługa” bądź „Forum”) świadczona jest w ramach serwisu internetowego braciasamcy.pl oraz innych serwisów powiązanych w szczególności samczeruno.pl , braciasamcy.pl/News , radiosamiec.pl.

2. Korzystanie z Usługi możliwe jest wyłącznie w oparciu o niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) i w sposób z nim zgodny.

3. Przed skorzystaniem z Forum należy uważnie przeczytać poniższy Regulamin. Korzystając z Usługi Użytkownik potwierdza, że akceptuje jego postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

4. Forum jest miejscem wymiany męskich poglądów, doświadczeń i opinii.

5. Forum przeznaczone jest dla osób pełnoletnich.

6. Forum jest prywatną inicjatywą.

7. Możliwość zamieszczania Postów/Materiałów na forum mają jedynie Zarejestrowani Użytkownicy, którzy dokonali pełnej aktywacji konta.

a) po rejestracji przyznawany jest status 'czytelnik' umożliwiający przeglądanie i czytanie treści na forum z wyłączeniem klubów prywatnych i działów przeznaczonych dla osób z dodatkowymi uprawnieniami

b) aby uzyskać możliwość zamieszczania własnych treści (postów/ wpisów na blogu i innych, których zamieszczanie umożliwiają rozwiązania techniczne używane na forum) należy dokonać jednorazowej dotacji na rzecz społeczności w kwocie 25 PLN (słownie: dwadzieścia pięć) za pomocą przeznaczonego do tego celu modułu 

c) w dalszej części regulaminu 'jednorazowa dotacja na rzecz społeczności' będzie nazywaną 'dotacją'

8. Proces rejestracji wymaga podania prawidłowego adresu e-mail , na który zostanie przesłany link aktywacyjny i jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu.

9. Zarejestrowany Użytkownik, ma możliwość do podania swoich danych w profilu oraz korzystania z dodatkowych opcji po złożeniu dotacji, w szczególności: zamieszczania postów, prowadzenia indywidualnego bloga w ramach serwisu braciasamcy.pl.

10. Użytkownicy Nierejestrowani (Gość) mają dostęp do wybranych przez administratora treści zawartych na Forum po potwierdzeniu swojej pełnoletności i zaakceptowaniu polityki prywatności (obsługi plików cookies i technologii pokrewnych).

11. Czynny udział w dyskusjach na Forum mogą brać jedynie mężczyźni, kobiety mogą zamieszczać posty w wydzielonym dziale „Rezerwat”

12. Shoutbox/ chatbox stanowi integralną część forum, zatem obowiązują na nim te same zasady zamieszczania treści co na całym forum.

 

II. Definicje.

 

O ile Regulamin nie stanowi wprost inaczej, użyte w nim sformułowania maja następujące znaczenie:

1. Forum – strony i inne narzędzia internetowe udostępniane za pośrednictwem sieci Internet, dostępne pod adresem www.braciasamcy.pl lub pod innym adresem będącym własnością właściciela lub wykorzystywanym przez właściciela na podstawie innego tytułu prawnego.

2. Użytkownik - oznacza każdą osobę fizyczną, korzystającą z Usługi. Użytkownikami mogą być wyłącznie osoby pełnoletnie.

3. Dział - wyodrębniona tematycznie bądź technicznie część Forum.

4. Materiały – wszelkie teksty (o charakterze informacyjnym, publicystycznym, beletrystycznym bądź satyrycznym), opracowania, statystyki, wykresy, komentarze, obrazy (jak fotografie, filmy i inne) oraz inne treści (pliki dźwiękowe i inne), publikowane przez Użytkownika w ramach Forum.

5. Nick – podpis wybrany przez Użytkownika dla oznaczenia opublikowanego przez niego Posta. W przypadku korzystania z Forum z wykorzystaniem udostępnionych w jej ramach procedur identyfikacyjnych, tj. w sposób inny niż anonimowy.

6. Post – treść opinii wyrażonej przez Użytkownika i opublikowanej przez niego w ramach Forum. Post stanowi wyraz indywidualnej opinii Użytkownika i odnosić może się m.in. do publikowanych w Serwisie treści bądź opinii innych Użytkowników.

7. Formularz – specjalne pole w Serwisie umożliwiające Użytkownikowi korzystanie z Usługi, w tym w szczególności wpisanie treści Posta i opublikowanie go w Serwisie.

8. Zarejestrowany Użytkownik- Użytkownik, który przeszedł procedurę rejestracyjną, potwierdził swoją pełnoletniość i posiada aktywny Profil Forum.

9. Administracja - osoby wspomagające prawidłowe funkcjonowanie usługi zarówno pod względem technicznym jak i merytorycznym. W skład administracji wchodzą Właściciel, Administratorzy, Moderatorzy.

10. Ostrzeżenie – forma kary za złamanie postanowień regulaminu, nie dostosowanie się do wymogów formalnych Forum bądź dopuszczenia się zachowań nieakceptowalnych przez społeczność Forum.

11. Ban – forma kary za złamanie postanowień regulaminu, nie dostosowanie się do wymogów formalnych Forum bądź dopuszczenia się zahowań nieakceptowalnych przez społeczność Forum. Zablokowanie Zarejestrowanemu Użytkownikowi możliwości wypowiadania się na Forum w formie Postów oraz możliwości korzystania z wybranych funkcji Forum. Ban może mieć charakter ograniczony czasowo bądź nieograniczony czasowo (permanentny).

 

III. Zasady korzystania z Forum.

 

1. Rejestracja i możliwość czytania udostępnionych treści z Forum jest nieodpłatne, tj. Użytkownik nie ponosi żadnych opłat za rejestrację na Forum i po rejestracji otrzymuje status 'czytelnik'.

a) aktywacja opcji zamieszczania treści (pisania) wymaga wniesienie jednorazowej dotacji, w kwocie 25 PLN, która w wypadku rezygnacji z udziału w forum lub zablokowania konta (tzw. perm ban) lub usunięcia konta na życzenie użytkownika nie podlega zwrotowi.

b) użytkownikom nie przysługuje żadne wynagrodzenie za korzystanie z Forum, w szczególności za publikowane w jej ramach Materiały i ewentualne późniejsze ich wykorzystanie przez Forum.

Powyższe zapisy nie uchybiają obowiązkowi ponoszenia przez Użytkowników opłat za dostęp do sieci Internet, zgodnie z zawartymi przez Użytkowników umowami z podmiotami trzecimi zapewniającymi taki dostęp.

2. W ramach Forum Użytkownik ma możliwość wyrażenia opinii dotyczących treści publikowanych w Serwisie, opinii innych Użytkowników oraz na inne tematy, o ile nie są one niezgodne z Regulaminem. Ilość znaków jaką zawierać może poszczególny Post może być ograniczana.

3. W ramach Forum może również dopuścić zamieszczanie przez Użytkownika w Serwisie Materiałów innych niż opinie wyrażone w treści Postów.

4. Forum umożliwia Użytkownikom publikowanie i przechowywanie Postów w zasobach informatycznych Serwisu przeznaczonych do zamieszczania Postów przez Użytkowników.

5. Posty zamieszczane są w ramach Forum przy wykorzystaniu Formularza. Zamieszczając Posta przy wykorzystaniu Formularza. Do skorzystania z Usługi i zamieszczenia Posta konieczne jest dokonanie Rejestracji Użytkownika, wniesienia dotacji i wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych Użytkownika przez Forum w celu realizacji Usługi i w zakresie wskazanym w niniejszym Regulaminie.

6. Użytkownik akceptuje fakt, iż opublikowane przez niego w ramach Forum Posty bądź Materiały wraz z Nickiem Użytkownika będą publicznie dostępne dla osób korzystających z Serwisu (zarówno Zarejestrowanych Użytkowników jak i Gości) oraz, że mogą zostać przez innych Użytkowników skomentowane bądź ocenione. Użytkownik akceptuje również fakt, iż opublikowane przez niego Posty bądź Materiały mogą być klasyfikowane przez Administratorów i moderatorów według tematów, ocen uzyskanych według opinii innych osób korzystających z Forum i według innych obiektywnych kryteriów.

7. Posty i Materiały są publikowane i przechowywane w ramach Usługi w imieniu własnym Użytkownika, na jego rzecz i na jego pełną i nieograniczoną odpowiedzialność. Właściciel, administratorzy oraz moderatorzy na zasadach określonych w obowiązujących przepisach, nie ponoszą odpowiedzialności za treść Postów/Materiałów Użytkowników opublikowanych i przechowywanych w Serwisie.

8. Udostępnienie przez Forum Formularza umożliwiającego korzystanie z Usługi obejmuje wyłącznie udostępnienie stosownych rozwiązań technicznych. Stosownie do powyższego Forum nie ingeruje w treść Posta/Materiału podczas procedury jego publikacji realizowanej przez Użytkownika.

9. Publikując w Forum w ramach Usługi Post lub Materiał Użytkownik:

a) oświadcza, iż przysługują mu do danego Posta/Materiału odpowiednie prawa autorskie bądź licencje umożliwiające jego wykorzystanie stosownie do zapisów Regulaminu,

b.) oświadcza, iż osoby, których wizerunek uwidoczniono na zamieszczonych w Serwisie w ramach Usługi zdjęciach i innych Materiałach, a których zgoda jest konieczna do publikacji zdjęcia/Materiału, wyraziły zgodę na publikację swojego wizerunku w sieci Internet, w tym w szczególności w na publikację w ramach Usługi zgodnie z jej Regulaminem.

c) oświadcza, iż treść i forma Posta/Materiału nie narusza praw ani dóbr osób trzecich, w tym w szczególności praw autorskich oraz, że treść i forma Posta/Materiału nie narusza obowiązujących przepisów.

10. Użytkownik publikując Post/Materiał udziela Forum i Właścicielowi nieodpłatnej licencji na korzystanie tego Posta/Materiału na następujących polach eksploatacji:

a) prawo publicznego odtwarzania (w tym w sieci wewnętrznej), wykonywania oraz nadawania, a także publicznego udostępniania Postów/Materiałów w sieci Internet w taki sposób, aby każdy

mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, niezależnie od rodzaju i sposobu działania urządzenia, którym się w tym celu posługuje;

b.) prawo utrwalania Postów/Materiałów dowolną techniką, w szczególności techniką cyfrową;

c) prawo wprowadzania Postów/Materiałów do pamięci komputera oraz do własnych baz danych;

d) prawo utrwalania, zwielokrotniania, publikowania i rozpowszechniania Postów/Materiałów w systemie on-line w sposób umożliwiający transmisję odbiorczą przez zainteresowanych końcowych

użytkowników sieci Internet lub sieci wewnętrznej,, jak również na każdym nośniku audiowizualnym, a w szczególności na nośniku magnetycznym i dysku komputerowym oraz

wszystkich typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego;

e) prawo do tworzenia papierowych wersji Postów/Materiałów;

f) prawo dostosowania Postów/Materiałów do wymagań Forum, w tym w szczególności oznaczania ich jako pochodzących z Forum;

g) prawo wykorzystania Postów/Materiałów w celu promocji i reklamy;

h) prawo do wyświetlania i wystawiania Postów/Materiałów;

i) prawo do wprowadzania Postów/Materiałów do obrotu, wytwarzania określoną techniką egzemplarzy Postów/Materiałów, w tym techniką, reprograficzną, zapisu magnetycznego, techniką cyfrową;

j) prawo dokonywania obróbki komputerowej, adaptacji i modyfikacji zawartości, bez naruszania istoty treści merytorycznej oraz wprowadzania zmian i modyfikacji Postów/Materiałów, wymaganych przez specyfikę medium internetowego, portalu mobilnego, radia internetowego, w tym przetworzenie do udostępnienia fonogramowego, telewizji, w tym przetworzenie do udostępnienia audiowizualnego;

k) prawo do wykorzystywania Postów/Materiałów w różnych formatach, w tym w postaci drukowanej w całości lub we fragmentach, wraz z prawem włączania Postów/Materiałów (lub ich fragmentów) do innych utworów i tworzenia opracowań (abstraktów);

l) prawo dostosowania Postów/Materiałów do formatu urządzeń mobilnych;

m) wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem danego Posta/Materiału, w tym przekazywania Postów/Materiałów, także odpłatnego innym podmiotom, w tym operatorom telekomunikacyjnym;

n) prawo do prezentowania Postów/Materiałów, w tym odpłatnego, do ograniczonego lub nieograniczonego kręgu odbiorców, w tym w szczególności w ramach usług telekomunikacyjnych za pośrednictwem aparatów telefonicznych i innych urządzeń mobilnych

o) prawo do nadawania analogowego i/lub cyfrowego (w jakimkolwiek systemie lub technologii) za pomocą wizji i/lub fonii przewodowej oraz bezprzewodowej przez stację naziemną;

p) nadawania analogowego i/lub cyfrowego (w jakimkolwiek systemie lub technologii) za pośrednictwem satelity;

q) równoczesnego i integralnego nadawania (reemitowania) Postów/Materiałów m. in. za pośrednictwem platform cyfrowych oraz sieci kablowych (w jakimkolwiek systemie lub technologii);

r) wykonywania praw zależnych i udzielania zgody na ich wykonanie.

Licencja, o której mowa powyżej, jest udzielona na czas nieokreślony bez ograniczeń terytorialnych. Właściciel uprawniony będzie także do udzielania sublicencji w pełnym zakresie licencji wskazanym powyżej.

11. Użytkownik zobowiązuje się do nie korzystania z przysługujących mu autorskich praw osobistych do ww. utworów.

12. Użytkownik zobowiązuje się, że w momencie wystąpienia przez osoby trzecie z roszczeniami w stosunku do Forum z tytułu naruszenia jakichkolwiek ich praw przez zamieszczenie w Serwisie jakiegokolwiek Posta, Materiału bądź Nicka przez Użytkownika, Użytkownik przejmie na siebie w całości koszty ewentualnego postępowania sądowego, koszty zastępstwa procesowego oraz zasądzonych lub ustalonych w drodze ugody odszkodowań. Użytkownik zobowiązuje się do pokrycia wszelkich szkód poniesionych przez Forum i Właściciela na skutek zamieszczenia przez Użytkownika w ramach Usługi Posta, Materiału bądź Nicka niezgodnego z Regulaminem, w tym w szczególności naruszającego obowiązujące przepisy lub prawa osób trzecich.

13. Zabronione jest zakładanie i korzystanie z więcej niż jednego konta użytkownika, przez tę samą osobę w jakimkolwiek celu. W przypadku wykrycia takiej sytuacji, zastrzegamy sobie prawo do usunięcia kont, jak i zablokowania możliwości ponownej rejestracji. Wyjątkiem są dopuszczalne za zgodą Administracji Forum.

 

IV. Prawa i obowiązki Użytkownika.

 

1. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Usługi zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa i postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz zasadami współżycia społecznego, a w szczególności do nie publikowania w ramach Usługi treści bezprawnych oraz Postów, Materiałów i Nicków, które te przepisy prawa naruszają.

W szczególności:

• są obraźliwe lub agresywne w stosunku do innych Użytkowników lub osób trzecich;

• nawołują do agresji;

• przyczyniają się do łamania praw autorskich;

• zawierają linki do stron www naruszających prawo

• zawierają dane osobowe, teleadresowe lub adresy mailowe;

• są reklamami;

• są spamem czyli np. nie mają nic wspólnego z komentowanym artykułem albo są wielokrotnie powielanymi komentarzami, zbędnymi cytatami;

• zawierają obraźliwe uwagi skierowane do administracji Forum (Właściciela, Administratorów, Moderatorów ) ;

• w inny sposób naruszają przepisy prawa, normy społeczne bądź obyczajowe lub Regulamin.

2. Użytkownik zobowiązuje się również do korzystania z Usługi w sposób nie zagrażający stabilnemu funkcjonowaniu Forum.

3. Liczba Postów/Materiałów zamieszczanych w Serwisie w ramach Usługi przez Użytkownika oraz czas ich przechowywania w Serwisie w ramach Usługi nie są ograniczone. Forum zastrzega

sobie jednak prawo do wprowadzenia odpowiednich ograniczeń (np. czasowych lub ilościowych) o czym w odpowiedni sposób uprzednio poinformuje Użytkowników.

4. W przypadku, gdy Użytkownik chciałby usunąć opublikowany Post/Materiał, należy zwrócić się do moderatora korzystając z opcji „zgłoś” dostępnej przy opublikowanych Postach lub kontaktując

się z moderatorem za pomocą komunikatora będącego częścią Forum. Administracja zastrzega sobie prawo odmowy usunięcia danego Posta/Materiału.

5. W przypadku, gdy Użytkownik chciałby edytować opublikowany Post/Materiał może dokonać samodzielnej edycji w ciągu 15 minut od publikacji. Po upływie czasu przewidzianego na

samodzielną edycję należy zwrócić się z prośbą do moderatora korzystając z opcji „zgłoś” dostępnej przy publikowanych Postach lub kontaktując się z moderatorem za pomocą komunikatora

będącego częścią forum. Administracja zastrzega sobie prawo odmowy edycji danego Posta.

7. Użytkownik ma prawo do rezygnacji z korzystania z Forum bez podania przyczyny.

8. Użytkownik ma prawo do usunięcia danych osobowych podanych w profilu użytkownika i zamieszczonych przez siebie Postach. Wniosek o usunięcia danych osobowych zawartych w Profilu lub Postach należy zgłosić droga mailową lub za pomocą komunikatora do Administracji Forum.

9. Użytkownik ma obowiązek umieszczenia w profilu danych na temat płci oraz dodania Avatara w formie obrazka, którego źródłem może być własny komputer lub sieć internet. Minimalna zalecana rozdzielczość obrazka to 200x200 px. W przypadku gdy rozmiar obrazka jest za duży jego wielkość zostanie dopasowana automatycznie.

10. Treści zawarte w Avatarze i sygnaturze profilu Użytkownika podlegają takim samym regulacjom jak zawartość Postów zamieszczane przez Użytkownika.

11. Użytkownik ma prawo do wyrażania w Postach własnych opinii jeśli nie łamią one postanowień regulaminu.

12. Użytkownik ma obowiązek traktować innych Użytkowników z szacunkiem.

13. Użytkownik ma prawo złożyć skargę na działania innych Użytkowników, należy zwrócić się do moderatora korzystając z opcji „zgłoś” dostępnej przy opublikowanych postach.

14. Użytkownik ma prawo złożyć skargę na działania Moderatora, należy zwrócić się do Administratora korzystając z komunikatora będącego częścią Forum.

15. Użytkownicy są zobowiązani załatwiać sprawy prywatne korzystając z komunikatora będącego częścią Forum (wiadomości PW).

16. Kolor czerwony zarezerwowany jest dla Administracji forum, służy przekazywaniu ważnych komunikatów Użytkownikom.

17. Przed umieszczeniem nowego tematu Użytkownik ma obowiązek sprawdzić za pomocą wyszukiwarki czy taki bądź podobny temat istnieje na forum.

18. Użytkownik jest zobowiązany do zamieszczenia tematu w odpowiednim dziale, w przypadku wątpliwości należy skontaktować się z moderatorem.

19. Użytkownik zobowiązany jest do zachowania poprawności gramatycznej i ortograficznej w treściach postów.

20. Nie wolno nadużywać dużych liter (krzyczeć).

21. Zabronione jest podbijanie (bumpowanie) tematu wyłącznie w celu jego pojawienia się na samej górze i w postach nieprzeczytanych. Wyjątek stanowią następujące miejsca: + dzienniki treningowe; + temat wyznaczony do spamowania; + tematy, gdzie użytkownik się nimi "opiekuje"; i uzupełnia ich zawartość o nowe informacje - związane z pasją, hobby czy zainteresowaniami; + shoutbox/ chatbox.

22. Zaśmiecanie forum przez danego Użytkownika dużą ilością postów (krótkich bez głębszej, bądź jakiejkolwiek merytorycznej treści) skutkować będzie ich usuwaniem, a w przypadku występowania wielokrotności zjawiska, przyznawane będą ostrzeżenia, a w konsekwencji bany.

23. Użytkownik zobowiązany jest do unikania zachowań utrudniających działanie Forum i pracę Administracji w szczególności: offtopowania, spamowania, floodowania.

24. Użytkownik ma prawo wyrażania swojej aprobaty dla treści publikowanej przez innych Użytkowników za pomocą opcji „Lubię to”. Dzienna ilość polubień jest limitowana.

25. Wszelkie sugestie, zapytania i uwagi, co do funkcjonowania, moderowania forum Użytkownik może zgłaszać w specjalnie stworzonym do tego celu temacie.

 

V. Prawa i obowiązki Forum

 

1. Forum nie ponosi odpowiedzialności za:

a) sposób korzystania z Usługi przez Użytkowników,

b.) treści przekazywane i publikowane przez Użytkowników / Posty, Materiały, Nicki / w Serwisie w ramach Usługi,

c) niezamierzone i niezawinione błędy w działaniu aplikacji udostępnianych Użytkownikom w ramach Usługi i Serwisu,

2. Forum zastrzega sobie prawo do:

a) okresowego wyłączania Usługi, bez uprzedniego powiadomienia Użytkowników, w sytuacji, gdy będzie to konieczne z ważnych przyczyn technicznych i organizacyjnych, bądź z ważnych przyczyn wynikających z niezależnych od Forum i niezawinionych przez Forum czynników zewnętrznych,

b ) natychmiastowego skasowania każdego Posta/Materiału bez uprzedniego powiadomienia Użytkownika, w wypadku naruszenia przez dany Post/Materiał postanowień niniejszego Regulaminu lub obowiązujących przepisów,

c) nie świadczenia Usługi na rzecz osób, które korzystając z Usługi w rażący sposób naruszyły Regulamin,

d) zaprzestania świadczenia Usługi, po uprzednim powiadomieniu Użytkowników na stronach Forum

e) uprzywilejowania niektórych Użytkowników poprzez przyznanie szczególnych uprawnień w korzystaniu z Usługi, bądź przyznanie stosownej akredytacji,

f) udostępniania danych osobowych Użytkownika i treści jego Postów/Materiałów, jeżeli obowiązek udostępnienia uprawnionym osobom lub organom wynika z obowiązujących przepisów,

g) zarządzania i moderowania w obrębie wszystkich działów Forum w szczególności: dzielenia wątków, przenoszenia wypowiedzi (Postów) użytkowników w miejsca im przynależne. Zamykania

wątków jeśli w drastyczny sposób łamią postanowienia niniejszego regulaminu.

3. Za porządek na Forum, w działach i tematach odpowiadają moderatorzy.

4. Administracja dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania Forum oraz udzieli pomocy w rozwiązywaniu problemów dotyczących jego funkcjonowania.

 

VI. POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

1. braciasamcy.pl informuje, iż podczas korzystania z Forum w komputerze Użytkownika zapisywane są krótkie informacje tekstowe zwane „cookies" (dalej: pliki „cookies”) lub stosowane

są inne technologie (np. local storage). Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia Usług Forum W plikach "cookies" znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Serwisów, w szczególności tych wymagających autoryzacji.

2. Zawartość plików cookies nie pozwala na identyfikację Użytkownika. Za pomocą plików cookies nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe.

3. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Usługi zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi, postanowieniami niniejszego regulaminu oraz zasadami netykiety.

4. Administracja ma dostęp do adresów IP Użytkowników, korzysta z tej wiedzy jedynie do eliminacji nieuczciwych zachowań na forum.

Każdego użytkownika braciasamcy.pl obowiązuje aktualna Polityka Prywatności.
Jakiekolwiek wprowadzane zmiany nie wpływają na podstawową zasadę: serwis braciasamcy.pl nie sprzedaje i nie udostępnia osobom trzecim danych personalnych czy adresowych klientów/użytkowników swoich serwisów.
5. Administratorem danych osobowych użytkowników jest Marek Kotoński z siedzibą w Leżajsku 37-300 ul. Mickiewicza 30, numer NIP: 113-184-13-09 REGON 380608684


6. Dane osobowe użytkowników

6.1 Dane osobowe oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Przetwarzaniem danych osobowych jest w zasadzie każda czynność na danych osobowych, niezależnie od tego, czy jest dokonywana w sposób zautomatyzowany czy nie, np. zbieranie, przechowywanie, utrwalanie, porządkowanie, modyfikowanie, przeglądanie, wykorzystywanie, udostępnianie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.
6.2 Użytkownik przekazuje swoje dane osobowe Administratorowi korzystając z formularzy dostępnych na Forum, tj. podczas formularza rejestracji użytkownika  Forum i zapisu do newslettera. Zakres zbieranych danych użytkowników obejmuje: nazwę użytkownika, hasło, adres email. Dane osobowe przekazywane są dobrowolnie, jednak brak podania danych uniemożliwia założenie konta na forum, korzystanie z forum, korzystanie z newslettera
6.3 Użytkownik może także dobrowolnie podać oznaczenie płci, bądź lokalizacji- te dane jednak nie są wymagane do korzystania z Forum.


7. Logi serwera
Korzystanie z Forum wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywane jest Forum. Zapytania takie zapisywane są w logach serwera (są to .in adres IP Użytkownika, data czas serwera) dane te nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi Forum i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji Użytkownika.

8. Dane użytkowników przetwarzane są wyłącznie, do realizacji celów, do których zostały zebrane tj.
8.1 W celu  niezbędnym do korzystania z Forum przez Użytkowników. Podstawą do przetwarzania danych osobowych w tym celu jest realizacja uprawnień Użytkownika z tytułu przystąpienia do forum (podstawa prawna: art. 6 ust 1 lit b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”)),
8.2 W celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO), a w szczególności w celach: archiwalnym, tworzenia kopii zapasowych, niezbędnych do zapewnienia bezpieczeństwa danych zgromadzonych na Forum, w celach niezbędnych do dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi.

9. Administrator będzie przetwarzał dane Użytkowników przez okres:
9.1 Posiadania konta na Forum przez Użytkownika. Dane Użytkownika, którego konto zostało usunięte mogą być przetwarzane przez Administratora na kopii zapasowej.
9.2 W przypadku przetwarzania danych w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora (w celach archiwalnych, tworzenia kopii zapasowej  i innych o których mowa powyżej), do czasu ich realizacji lub wniesienia przez Użytkownika sprzeciwu na takie przetwarzanie.
10. Udostępnianie danych osobowych użytkowników:
10.1 Dostęp do danych osobowych użytkowników posiada administrator lub osoby przez niego upoważnione.
10.2 Dane osobowe Użytkowników w zakresie obejmującym nazwę użytkownika i dane profilowe widoczne są także dla innych użytkowników forum.
10.3 Administrator może przekazywać dane użytkowników podmiotom upoważnionym do tego na mocy przepisów prawa tj. organom władzy publicznej w celu i w związku z prowadzonymi przez te organy postępowaniami (np. policja, prokuratura, organy wymiaru sprawiedliwości), ewentualnie w celu obrony przed roszczeniami lub w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń przez Administratora.
10.4 Administrator może przekazać dane użytkowników podmiotom przetwarzającym dane w imieniu Administratora (np. podmiotom świadczącym usługi hostingowe) na podstawie umowy z Administratorem – przy czym takie podmioty przetwarzają dane jako podwykonawcy i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora.

11. Użytkownikowi przysługują następujące uprawnienia:
11.1  prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
11.2 prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, jeżeli przetwarzanie odbywa się w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora,
11.3 prawo do przenoszenia danych,
11.4  prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli Użytkownik uprzednio taką zgodę wyraził, wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem,
11.5 prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora.
 

VII. DANE OSOBOWE

 

1. Wyrażenie przez Użytkownika zgody na przetwarzanie przez Forum jego danych osobowych w zakresie koniecznym do realizacji Usługi jest dobrowolne, jednakże konieczne w związku z

korzystaniem z Usługi jako Użytkownik.

2. Użytkownik, wyrażając zgodę na przetwarzania przez Forum danych osobowych w zakresie i celu podanym w Formularzu, oświadcza że:

a. Dane te są zgodne z prawdą,

b. wyraża zgodę na przetwarzanie tych danych (stosownie do ustawy z 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. nr 133 z 1997 r. przez Forum w zakresie niezbędnym dla realizacji Usługi.

4. Każdy Użytkownik ma prawo wglądu do swych danych, a także prawo ich poprawiania i żądania ich usunięcia. W tym celu należy zwrócić się do Administracji mailowo bądź za pomocą komunikatora.

5. Zgłoszenie przez Zarejestrowanego Użytkownika wniosku o usunięcie przez Forum danych podawanych w formularzu rejestracyjnym, powoduje iż dalsze korzystanie z Usługi w dotychczasowym zakresie jest niemożliwe z przyczyn technicznych i w związku z tym Administracja Forum uprawniona będzie do usunięcia bądź anonimizacji treści Postów / Materiałów dostarczonych do Serwisu przez danego Użytkownika.

6. W przypadku, o którym mowa w ust. 5 powyżej Forum zastrzega sobie prawo do dalszej, anonimowej prezentacji w Serwisie zamieszczonych tam przez tego Użytkownika Postów/ Materiałów i korzystania z udzielonych przez Użytkownika licencji.

 

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1. Prawem właściwym do stosunków prawnych, wynikających z korzystania przez Użytkowników z Usług w Serwisie, jest prawo polskie.

2. Wszelkie uwagi, komentarze i pytania związane Usługą prosimy kierować do Administracji Forum.

3. Wszelkie informacje o naruszeniach przez Użytkowników postanowień niniejszego Regulaminu proszę kierować do Administracji Forum.

4. Niniejszy Regulamin jest zawsze dostępny w aktualnej wersji na Forum w dziale Regulamin Forum.

 

IX. ZMIANY REGULAMINU

 

1. Właściciel i Administracja zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian i modyfikacji niniejszego Regulaminu w przypadku zaistnienia istotnych przyczyn, związanych z technicznym bądź merytorycznym aspektem funkcjonowania Serwisu, w tym w szczególności w przypadku stosownych zmian w obowiązujących przepisach prawa.

2. Użytkownik zobowiązuje się do bieżącego kontrolowania ewentualnych zmian regulaminu w dziale Regulamin forum i zapoznawania się z nimi. Korzystanie przez Użytkownika z Serwisu po wprowadzeniu tych zmian równoznaczne będzie, w zakresie jakim dopuszczone jest to przez obowiązujące przepisy, z wyrażeniem dla nich akceptacji.

3. Regulamin niniejszy obowiązuje od momentu jego opublikowania. Administracja Forum zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie ich opublikowania w dziale Regulamin forum.

 • Like 27
 • Thanks 8
 • Haha 1
Link to post
Share on other sites
 • Mosze Red featured and locked this topic
 • Mosze Red pinned this topic
 • Mosze Red unpinned, unfeatured, unlocked and locked this topic
 • Mosze Red pinned and featured this topic
Guest
This topic is now closed to further replies.
 • Similar Content

  • By WesołyRomek
   Witam szanownych Panów, szanowne Panie, wszystkich.
   Mówcie mi Romek.
   Marka słucham od około roku, dwie książki na przeczytane. 
   Pozdro.
  • By Wrażliwy Egoista
   Nie będę się rozsmarowywał i wkleję po prostu to, co napisałem w innym temacie. 
    
   Byłoby fair, gdyby każdy nowy, który chciał założyć temat w dziale "Własnych historii" miał za zadanie przeczytać przynajmniej 3 tematy (obojętnie jakie), które były wcześniej w tym dziale poruszone, i podać ich tytuły, na końcu tworzonego przez siebie wątku.
   Liczba nieporadnych pytań ograniczyła by się do 80%, bo na większość z nich, każdy znalazłby już sobie odpowiedzieć wcześniej czytając czyjąś historię i komentarze do niej. 
   Szkoda naszego czasu, na tłumaczenie kolejnej zagubionej duszyczce oczywistych spraw.
    
   Nie chodzi o to, żeby czegoś zabraniać. Ale skoro ktoś porywa się na opisanie swojej historii, to niech poświęci chociaż 10 minut zanim to zrobi, i stworzy sobie ogólny zarys sytuacji - my i tak z chłopakami mu odpiszemy.
   Takiej osobie zresztą będzie dużo łatwiej udzielić rady, bo oni sami często nie wiedzą, czego się mają złapać.
   Po prostu niech będą bogatsi w wiedzę o te kilka stron, nikomu się krzywda nie stanie.
    
   Nie zabraniam niczego.
   Po prostu wymagam paru rzeczy z szacunku do swojego czasu, jak i czasu kolegów.
    
    
   W.E
    
    
  • By Marek Kotoński
   Przedstawiamy wypowiedź samicy, manipulującą nami.

    

   Analizujemy dokładnie.

    

   Przedstawiamy metody obrony, ewentualnie kontrataku.

    

   Piszemy bez błędów, kłótni, gadania nie na temat.

    

   Czerpiemy i chłoniemy bezcenną wiedzę z szacunkiem, bo kiedyś może nam uratować majątek, zdrowie czy nawet życie.

    

   Bluzgi dozwolone w granicach przywoitości.

×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.