Jump to content
Slate Blackcurrant Watermelon Strawberry Orange Banana Apple Emerald Chocolate Marble
Slate Blackcurrant Watermelon Strawberry Orange Banana Apple Emerald Chocolate Marble

pewna wieczna studentka

Użytkownik
 • Content Count

  8
 • Donations

  0.00 PLN 
 • Joined

 • Last visited

Community Reputation

4 Neutralna

About pewna wieczna studentka

 • Rank
  Kot

Profile Information

 • Płeć
  Kobieta

Recent Profile Visitors

228 profile views
 1. Odpowiedz sobie lepiej na pytanie co to za bóg, który uważa się za największą miłość i absolutne dobro, jednocześnie sam stwarza problem (obciąża wszystkich grzechem pierworodnym), oskarża, że to nasza wina, a później sam go rozwiązuje (oferując "wspaniałomyślne" rozwiązanie - zbawienie i to tylko nielicznych) żadna to łaska. Następnie wymaga pokuty, nawrócenia nakazując przy tym ślepą adoracje siebie, chociaż mógłby zapobiec temu stanowi, że jesteśmy wszyscy grzeszni czy zapobiec grzechowi, ale tego nie robi, choć sam nas umieścił w takiej sytuacji bez naszej wiedzy, czyn obciążający ludzi był jego decyzją, gdyby był to dobry bóg coś takiego nie miałoby miejsca. Celem tego było wywołanie poczucia winy i strach przed karą no i oczywiście mamy być mu wdzięczni, że takie rozwiązanie stworzył. Taki strażak który wznieca pożary, a później sam jeździ i je gasi - katolicy do niego: "dziękujemy ci o panie za twą wspaniałomyślność i łaske". Ten sam dobrotliwy, sprawiedliwy i wszechmocny bóg dopuszcza istnienie zła sam je czyniąc. Przypowieści biblijnych gdzie giną przy okazji niewinni ludzie, w tym także niczego sobie winne niemowlęta oraz zwierzęta jest masa. Tak samo dopuszczanie niewolnictwa. Ale dla chrześcijan zapewne istotniejsze jest świadectwo przechwalania się swoją naturą niż same czyny. No nic dziwnego, że to wymaga ducha by to przyjąć. Według mnie przyjęcie tego jako dobre jest zwykłym poniżeniem dla człowieka. Bóg zabija i nakazuje zabijać, pojedynczo i masowo. Księga rodzaju 7 "Wszystkie istoty poruszające się na ziemi z ptactwa, bydła i innych zwierząt i z wszelkich jestestw, których było wielkie mnóstwo na ziemi, wyginęły wraz ze wszystkimi ludźmi. 22 Wszystkie istoty, w których nozdrzach było ożywiające tchnienie życia, wszystkie, które żyły na lądzie, zginęły. 23 I tak Bóg wygubił doszczętnie wszystko, co istniało na ziemi, od człowieka do bydła, zwierząt pełzających i ptactwa powietrznego; wszystko zostało doszczętnie wytępione z ziemi. " Powtórzonego prawa 7 "Gdy Pan, Bóg twój, wprowadzi cię do ziemi, do której idziesz, aby ją posiąść, usunie liczne narody przed tobą: Chetytów, Girgaszytów, Amorytów, Kananejczyków, Peryzzytów, Chiwwitów i Jebusytów: siedem narodów liczniejszych i potężniejszych od ciebie. 2 Pan, Bóg twój, odda je tobie, a ty je wytępisz, obłożysz je klątwą, nie zawrzesz z nimi przymierza i nie okażesz im litości. Wytępisz wszystkie narody, które ci daje Pan, Bóg twój. Nie zlituje się twoje oko nad nimi, abyś nie służył ich bogom, gdyż stałoby się to sidłem dla ciebie. 17 Jeśli powiesz sobie: «Narody te są ode mnie liczniejsze, nie zdołam ich wytępić», 18 nie lękaj się ich! Pamiętaj, co uczynił Pan, Bóg twój, faraonowi i wszystkim Egipcjanom. 19 Pamiętaj o próbach ogromnych, które widziały twoje oczy, o znakach i cudach, o mocnej ręce i wyciągniętym ramieniu, którym wyprowadził cię Pan, Bóg twój. Tak samo uczyni Pan, Bóg twój, wszystkim narodom, których ty się lękasz. 20 Nadto jeszcze Pan, Bóg twój, będzie zsyłał na nich szerszenie, aż reszta, która się przed wami ukryje, wyginie. 21 Nie drżyj więc przed nimi, bo Pan, Bóg twój, jest pośród ciebie, Bóg wielki i groźny. 22 Z wolna i po trosze wypędzi Pan, Bóg twój, te narody sprzed twoich oczu. Nie będziesz mógł ich prędko wytępić, aby dzikie zwierzęta nie rozmnożyły się dokoła ciebie1. 23 Pan, Bóg twój, wyda je tobie, przerazi je ogromnym zamieszaniem, aż wyginą do szczętu. 24 Królów ich wyda w twe ręce, abyś wygubił ich imię spod nieba. Nikt się z nich nie ostoi przed tobą, aż ich wytępisz." Bóg nakazuje i pomaga kraść Księga Wyjścia 12 "Synowie Izraela uczynili według tego, jak im nakazał Mojżesz, i wypożyczali od Egipcjan przedmioty srebrne i złote oraz szaty. 36 Pan wzbudził życzliwość Egipcjan dla Izraelitów, i pożyczyli im. I w ten sposób [Izraelici] złupili Egipcjan." Bóg zezwala na niewolnictwo, również seksualne. Kapłańska 25 "Kiedy będziecie potrzebowali niewolników i niewolnic, to będziecie ich kupowali od narodów, które są naokoło was. 45. Także będziecie kupowali dzieci przychodniów osiadłych wśród was, przychodniów i potomków ich, urodzonych w waszym kraju. Ci będą waszą własnością. 46. Zostawicie ich w dziedzictwie waszym synom, aby ich posiadali na własność, na zawsze. Będziecie ich uważać za niewolników. Ale z braćmi Izraelitami nie będziecie się obchodzili srogo. 47. Jeżeli cudzoziemiec osiadły u ciebie wzbogaci się, a brat twój zubożeje i sprzeda siebie cudzoziemcowi osiadłemu u ciebie albo potomkowi cudzoziemca, 48. to ten, który się sprzedał, może być wykupiony. Jeden z braci jego wykupi go. 49. Także jego stryj albo syn jego stryja może go wykupić, albo którykolwiek z jego krewnych z jego rodziny wykupi go, albo też on sam siebie wykupi, jeżeli będzie na to go stać. 50. Wtedy wspólnie ze swym nabywcą obliczy czas od roku, w którym sprzedał siebie, aż do roku jubileuszowego: cena, za którą się sprzedał, będzie odpowiednia do liczby lat. Czas jego niewoli będzie mu policzony za dni najemnika. 51. Jeżeli jeszcze dużo lat jest do jubileuszu, to odpowiednio do ich liczby zwiększy cenę wykupu. 52. Ale jeżeli pozostaje niewiele lat do roku jubileuszowego, obliczy je i odpowiednio do liczby tych lat zapłaci swój wykup. 53. Będzie u ciebie jako najemnik, rok po roku. Nie będą się z nim srogo obchodzić w twej obecności. 54. Jeżeli zaś w ten sposób nie będzie wykupiony, to wyjdzie na wolność w roku jubileuszowym razem ze swoimi dziećmi. 55. Moimi bowiem niewolnikami są Izraelici. Oni są moimi niewolnikami, ci, których wyprowadziłem z ziemi egipskiej. Ja jestem Pan, wasz Bóg!" Liczb 31 "Według rozkazu, jaki otrzymał Mojżesz od Pana, wyruszyli przeciw Madianitom i pozabijali wszystkich mężczyzn. 8. Zabili również królów madianickich. Oprócz tych, którzy zginęli [w walce]: Ewi, Rekem, Sur, Chur i Reba - razem pięciu królów madianickich. Mieczem zabili również Balaama, syna Beora. 9. Następnie uprowadzili w niewolę kobiety i dzieci madianickie oraz zagarnęli jako łup wszystko ich bydło, stada i cały majątek. 10. Spalili wszystkie miasta, które tamci zamieszkiwali, i wszystkie obozowiska namiotów. 11. Zabrawszy następnie całą zdobycz, cały łup złożony z ludzi i zwierząt, 12. przyprowadzili jeńców, zdobycz i łup do Mojżesza, kapłana Eleazara i całej społeczności Izraelitów, do obozu, który się znajdował na równinach Moabu, położonych nad Jordanem naprzeciw Jerycha. 13. Mojżesz, kapłan Eleazar i wszyscy książęta społeczności wyszli z obozu naprzeciw nich. 14. I rozgniewał się Mojżesz na dowódców wojska, na tysiączników i setników, którzy wracali z wyprawy wojennej. 15. Rzekł do nich: Jakże mogliście zostawić przy życiu wszystkie kobiety? 16. One to za radą Balaama spowodowały, że Izraelici ze względu na Peora dopuścili się niewierności wobec Pana. Sprowadziło to plagę na społeczność Pana. 17. Zabijecie więc spośród dzieci wszystkich chłopców, a spośród kobiet te, które już obcowały z mężczyzną. 18. Jedynie wszystkie dziewczęta, które jeszcze nie obcowały z mężczyzną, zostawicie dla siebie przy życiu." Bóg dopuszcza kłamstwo i sam kłamie. Księga Ezechiela r. 14 "A gdyby prorok dał się zwieść i przemawiał - oto Ja , Pan , zwiodłem tego proroka: wyciągnę rękę przeciwko niemu i zgładzę go spośród ludu mego izraelskiego." 2 List do Tesaloniczan "Pojawieniu się jego towarzyszyć będzie działanie szatana, z całą mocą, wśród znaków i fałszywych cudów6, 10 [działanie] z wszelkim zwodzeniem ku nieprawości tych, którzy giną, ponieważ nie przyjęli miłości prawdy, aby dostąpić zbawienia. 11 Dlatego Bóg dopuszcza działanie na nich oszustwa, tak iż uwierzą kłamstwu," Bóg bezwzględnie posługuje się ludzmi i nieważne, że cierpią inni dla realizacji jego celów jak w księdze wyjścia 9, w której celowo czyni serce Faraona upartym, by móc zesłać na cały naród plagi, a w końcu by zabić wszystkich pierworodnych ziemi egipskiej. Z kolei w księdze Hioba, bóg zakłada się z szatanem, czy hiob czci go tylko, że jest szczęśliwy i bogaty. Żeby się przekonać, bóg zezwala szatanowi by zesłać cierpienia na zupełnie niewinnego i sprawiedliwego Hioba, w tym pod gruzami zawalonego domu, ginie 10 dzieci hioba jeszcze bardziej niezwiązanych z zakładem. W księdze Samuela 12 Bóg aby ukarać Dawida, jego żony (które nie miały nic wspólnego z jego występkiem) zostały publiczne zgwałcone, a jego syn zachorował i umarł. Ewangelia Mateusza 12: Wprawdzie Syn Człowieczy odchodzi, jak o Nim jest napisane, lecz biada temu człowiekowi, przez którego Syn Człowieczy będzie wydany. Byłoby lepiej dla tego człowieka, gdyby się nie narodził». Mimo to pozwolił by się narodził i by wykonał to co bóg dla niego zaplanował, a następnie go za to ukarał. Pogratulować logiki. Jakby tego było mało, bóg rozpamiętuje się w swojej nienawiści, zemście, gniewie. Ks. Nahuma 1: "Zazdrosnym i mszczącym się Bogiem jest Pan; mścicielem jest Pan i Władcą [pełnym] gniewu; Pan mści się nad swymi wrogami i długo się gniewa na swoich nieprzyjaciół." Jeremiasza 13 "powiesz im: "To mówi Pan: Oto napełnię pijaństwem wszystkich mieszkańców tego kraju, królów zasiadających na tronie Dawida, kapłanów, proroków oraz wszystkich mieszkańców Jerozolimy 14 i porozbijam ich jednych o drugich3, ojców wraz z synami - wyrocznia Pana - bezwzględnie, bez litości i bez miłosierdzia wyniszczę ich." Powtórzonego prawa 32 "Zgromadzę na nich nieszczęścia, wypuszczę na nich swe strzały, 24. zmorzy ich głód, gorączka ich strawi i złośliwa zaraza. Wbiję w nich kły dzikich zwierząt z jadem tych, co pełzają w prochu. 25. Na dworze miecz będzie ich pozbawiał dzieci, a przerażenie po domach, tak młodzieńców jak panny, niemowlę ssące i starca. 26. I rzekłem: Ja ich wygładzę, wygubię ich pamięć u ludzi." Gdy miecz błyszczący wyostrzę i wyrok wykona ma ręka, na swoich wrogach się pomszczę, odpłacę tym, którzy Mnie nienawidzą. 42. Upoję krwią moje strzały, mój miecz napasie się mięsem, krwią poległych i uprowadzonych, głowami dowódców nieprzyjacielskich." Przy tym należy zaznaczyć, bóg biblijny jest wszechwiedzący (psalm 139 werset 4, 16 oraz 1 list jana 3 werset 20) Bóg jest wszechmogący (Ewangelia Łukasza 1 werset 37, List do Efezjan 1, werset 11, psalm 115 w 3, Księga Daniela 4 w. 32, Ewangelia Mateusza 10 w 29, 30) Takowy bóg czyni to co chce, spełnia swoją wolę i jednocześnie na świecie istnieje zło, więc logicznie bóg chce zła i istnienie zła jest zgodne z jego wolą. Co z kolei oznacza, że bóg jest odpowiedzialny za każde zło, każdą krzywdę i każdą niesprawiedliwość na świecie. Do tego przyjmuje pełną odpowiedzialność w tym zakresie. Tu odsyłam do: Księgi Prawa Powtórzonego 32 werset 39, księgi Izajasza 45 werset 7, księgi wyjścia 4 werset 11 oraz Dzieje apostolskie 4 werset 27, 28. Potwierdza to, że bóg mógłby wszystko zamierzyć i wszystko inaczej zaplanować i wykonać. Jednak na przestrzeni całej biblii zgodne z jego zamysłem są działania, które uważamy za niezgodne z prawem, łamiące konstytucje, prawa człowieka i humanitaryzmu. Trzeba jeszcze zauważyć, że gdyby dobry bóg chciał przebaczyć komuś grzechy to by po porostu to uczynił. My grzeszni ze swoją upadłą naturą potrafimy przebaczać sobie nawzajem nawet gdy żadne zadośćuczynienie nie jest możliwe. U boga biblii to działa zupełnie inaczej. Ponieważ zapłatą za grzech jest śmierć - List do rzymian 6, to bez rozlania krwi nie ma odpuszczenia grzechów - Hebrajczyków 9 i dlatego, że niemożliwe jest by grzechy usuwała trwale ofiara ze zwierząt, ustanawia ofiare z człowieka - List Hebrajczyków 10.
 2. Nie wiem czy dobry dział, ale jak zły to przerzućcie. Załóżmy taką sytuacje, że jedna kobieta jest szaleńczo zakochana jednocześnie w dwóch facetach i nie jest w stanie wybrać jednego. Czy poszlibyście na coś takiego jakby wprost wam dziewczyna zaproponowała np. związek i zamieszkanie w trójkę? Jak to wygląda z perspektywy facetów? Przecież można kochać kilka osób naraz, ba...samo to, że są rozwody, rozstania, a później kolejne miłostki chyba o czymś świadczy, jesteśmy naturalnie istotami poli, czy tego chcecie czy nie. Czy przeszkadzałaby wam taka relacja? Oczywiście może to działać w innej kombinacji, ale pytanie jest akurat takie do facetów. Aha i proszę, aby w tym temacie nie wypowiadali się ludzie deklarujący się jako wyznawcy jakichkolwiek religii.
 3. Muszę się przywitać by odblokowano mi konto, więc się witam
 4. Muszę się przywitać by odblokowano mi konto, więc się witam
 5. uważam, że byłoby to idealnym uzupełnieniem naszego związku on zbywa temat. Jesteśmy 7 lat razem oczywiście bez ślubu bo jestem całkowicie przeciwna. Zaznaczę też, że nie planujemy dzieci (choć on czasem coś tam pobąkuje) Rzucić go? Radźcie
×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.